Ασφάλειες «Σύνταξης»

Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συγκεκριμένη ηλικία ή μετά την λήξη της σύμβασης δίδεται στο ασφαλισμένο πρόσωπο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή επ’αορίστον το προβλεπόμενο σύμφωνα με την σύμβαση εισόδημα. Η ασφάλεια μπορεί να συναφθεί προσωπικά ή προς όφελος αλλού προσώπου. Αναλόγως με το εισόδημα οι ασφάλειες χωρίζονται σε :

– ισόβιο εισόδημα – το εισόδημα εξοφλείται όσο το πρόσωπο είναι εν ζωή,

– εμπρόθεσμο εισόδημα – το εισόδημα εξοφλείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

– με πληρωμή στο τέλος του έτους – το εισόδημα εξοφλείται στο τέλος του έτους,

– προθεσμιακό εισόδημα – η πληρωμή του εισοδήματος είναι σε δόσεις κατά την διάρκεια του έτους,

– αναβαλλόμενο εισόδημα -η πληρωμή του εισοδήματος ξεκινάει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

– αυξανόμενο εισόδημα – το αυξανόμενο εισόδημα αυξάνεται / συχνά αυτή η αύξηση είναι αριθμητικά/.