Транспортни фирми

Застраховка АСИСТАНС

Застраховка авто асистанс е необходима на лица, които ще пътуват в чужбина. Застраховка авто асистанс предлага на застрахования покритие, което да го предпази от финансови загуби ако възникне произшествие.

Покрити рискове:

 • Предаване на аварийни съобщения
 • Аварийно теглене на буксир на МПС
 • Разходи за хотел на Застрахования.
 • Репатриране на Застрахованото лице.
 • Репатриране на деца под 16 години.
 • Медицинско транспортиране
 • Репатриране в случай на смърт на Застрахования вследствие на ПТП.
 • Репатриране на моторното превозно средство.
 • Осигуряване на шофьор за управление на моторното превозно средство.
 • Ползване на автомобил под наем
 • Изоставяне на МПС в чужбина
 • Правна помощ

Застраховка гражданска отговорност

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховка на товари

Застраховат се всички видове, товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани от юридически или физически лица по договори за внос, износ, реекспорт или вътрешни превози.

Покрити рискове

– Застраховката “Карго” има за цел да обезщетява загубите, повреда или разноски, дължащи се на възникнало застрахователното събитие, причинено от опасности при пътуването на товарите по суша, въздух и вода;

– Отговорността на Застрахователя се простира за времетраенето на превоза по обичайния маршрут, включително забавянето по независещи и извън контрола на Застраховащия причини.

Застраховка на летателни апарати

Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др. Застрахователните покрития по тази застраховка са следните: всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат; извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.

Застраховка злополуки на водачи

Предмет на застраховката „Злополука на лицата в МПС“ са здравето, животът и телесната цялост на пътниците и/или водача в превозните средства. Тази застраховка гарантира на собственика на автомобила, че ще възмезди пътниците в автомобила, в случай че по време на движение или при слизане и качване в МПС, някой от пътниците претърпят неимуществена щета.

Застраховка отговорност на превозвача

Предмет на застраховане

Отговорността, която превозвачът носи за стоките, при превоза им по шосе, съгласно Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе ( CMR ).

Покрити рискове

Тази застраховка покрива отговорността на превозвача за цялостна или частична липса или повреда на стоката.

ЧМР

Застраховката покрива отговорността на превозвача при тотална загуба, частична повреда или забавяне на превозваните товари по силата на договор за превоз. Тази отговорност обхваща като минимум изискванията по Конвенцията за Международен Автомобилен Превоз на Товари 1956. Тя обаче може да бъде разширена по искане на застрахования.

Застраховка КАСКО

Обект на застраховката са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства

Застраховка на спедитор

Отговорността на спедитора при изпълнение на задълженията му за причинени щети и финансови загуби на неговите клиенти.

Покрити рискове

Отговорността на спедитора, която произтича от:

Международните конвенции или националното законодателство, които задължително се прилагат към дейността му и/или

Общите спедиторски условия или Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Застраховка на плавателни съдове

Обект на застраховане са плавателни съдове (ветроходни и моторни) от всякакъв тип: предназначени за морски и вътрешни води, в т.ч. речен, канален и езерен – в периода на експлоатация, в строеж или по време на изпитания.

 

Застраховката предоставя покритие за:

 • "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове"
 • "Каско пълна и/или частична загуба"
 • "Отговорност към трети лица"
 • "Обща авария и спасяване"
 • "Загуба на навло или дисбурсменти"
 • "Война и стачки"
 • Допълнително договорени рискове

Застраховка на релсови МПС

Обект на застраховката са всички видове релсови превозни средства със собствен двигател и прикачни устройства.

Застрахователят предоставя покритие за щети от:

 • пожар
 • природни бедствия
 • злоумишлени действия на трети лица,
 • дерайлиране
 • разходи за ограничаване и намаляване вредите,
 • гражданска отговорност към трети лица (с изключение на превозваните товари).